Владимир Лоски

Паламитска синтеза *

У историји богословске мисли, наилазе различити периоди, као неки циклуси вјероучења, код којих један аспект хришћанског предања, у односу на друге, задобија изузетно значење и постаје централно за догматско учење, и у којем се све друге теме тумаче само у односу на то једно питање. Сувише непримјетан је остао чисто пневматолошки аспект, који од половине 9. вијека, постаје све карактеристичнији за византијско богословље, послије његове завршне побједе над епохом иконоборства, послије кога се завршава цијели вјероучитељски циклус, и која се може назвати христолошком. Питања, која се односе на Светог Духа и благодат су то језгро (срж), око којег се сада ствара богословска мисао, која је више него икада, неодвојива од духовиог живота. Видјели смо, како су св. Максим Исповједник и св. Јован Дамаскин, следујући Дионисију, разрадили богословље обожења, укључивши га у оквире христологије која је повезана са учењем ? енергијама. У претходним главама смо видјели, да се то учење ? обожујућем сједињењу, пројавило у свом пневматолошком аспекту код св. Симеона Новог Богослова. Свети Симеон, заиста "Нови Богослов", је најсјајнији изразитељ тога пневматолошког тока у византијском богословљу, које, обухваћено тајном обитавајућег у нама Духа Светога, не иште (тражи) својега вањског израза, као христолошко богатство, већ се усредсређује на молчаније-исихију. Само грубо мијешање од стране неких представника рационалистичког богословља, и једино профанација (скрнављење) скривеног созерцатељног живота, приморала је духовни живот манастира и скитова, да постављеп пред конфликтом у односу иа вјероучење, изађе из своје усамљености, и да тражи свој догматски израз као богословље мистичког опита.

Калабријски монах Варлаам је 1393. године напао учење атонских исихаста (созерцање и праксис). Он не само да је исмијавао њихов аскетски праксис, него, ослањајући се на то, што као да је некима од њих било дано опитно виђење нетварне (нестворене) свјетлости, у којој Бог даје познање Себе дјелатљима созерцатељне молитве - а видјели смо, да је то учење већ раније било изражено код св. Симеона Новог Богослова, - Варлаам их је оптужио за месалијанство, за матернјално виђење Б o г a . Спор се овдјс води ? природи свјетлости, у којој се Христос јавио уче ницима на Таворској гори. Варлаам је тврдио да је то био тварни феномен, такорећи, феномен атмосферског поретка. У Константинопољу је 1341. године сазван сабор, на којем је то питање стављено на чисто догматски план. Ради се ? питању природе благодати којом се обожујемо. Отуда долазе сва питања, која се односе на могућност нашег стварног (реалног) присаједињења Богу. Питање нашег реалног, а не само "метафоричког" обожења, нашег богопознања, могућност нашег мистичког опита, и на крају, питање виђења Бога. Током 20 година, од 1340. - 1360. сазвано је неколико сабора, чије догматско значење и учитељски ауторитет за сву Православну цркву, ниучему не заостаје за ауторитетом Сабора, којн су названи васељенски. Изразитељ гласа ових Сабора и надахнитељ њихових догматских контроверзи, био је св. Григорије Палама. Он се родио 1296. године и добио значајно богословско и философско образовање, послије чега је примио монашки постриг на Атосу. Припуђен да узме учешће у догматској борби он је 1339. године против своје воље оставио созерцатељни живот у манастиру и 1347. године постао архиепископ солунски; упокојио се 1359. године. Светог Григорија Пала-му, који је канонизован мало послије његовог упокојења, Православна Црква прославља на посебан начин: друга недјеља Великог поста је посвећена његовом спомену.

Богословље св. Григорија Паламе још увијек није добило праве оцјене на Западу. Пишући ? доктриналном конфликту 14. вијека отац Жужи, Гишарден и Бује, налазе у "паламизму", како они обично називају његово богомислије, опасно и јеретичко новотарство, и расцијеп с богословском традицијом Византије. Истовремено, они се старају да оновремене Паламине противнике представе за заштитнике заједничког Источног и Западног

Предaња. У суштини, ако покушамо дати неку карактеристику противника мистичког бословља, по томе какво су мјесто они заузимали у социјалном и културном животу Византије, видјеће мо да они припадају оној категорији људи, врло мало забрину тих за заштиту црквених догмата. Већином су то били наставни ци реторике из редова хуманиста, којих је тада био не мали број у Византији. Сви они су били занесепи античком философијом, и тек понекад се занимали богословским питањима, и не толико ради тражења истине, колико из научничке љубопитљивости. Beh је у 11. вијеку логичар Михаило Псел покушавао створити својеврсну схоластику, па је његов ученик Јован Итал био осуђен од Цркве. Ритори су се изнова вратили изучавању филосо фије и свјетских наука и више нису покушавали да проникну у чисто богословску област. Ту интелектуалну средину Византије је могуће упоредити са наставничким круговима факултета на Западу, чији су представници такви философи као Абелар, Си гер Брабантски и Вилхелм Окамски. Али у Византији, која није знала за схоластичку философију, растојање које је дијелило философа од богослова било је изразитије него на Западу. На пример, Тома Аквински је водио борбу с авераизмом у име хри шћанске философије. A y Византији су управо философи умис лили да су богослови, и нападајући један од аспеката духовног живота, сукобили се са догматским Предањем. Била би то врло велика погрешка видјети у противницима светог Григорија Паламе, једино представнике западне религијске мисли, и прихва тити их за "византијске томисте". Овдје се прије ради ? сусрету са томинском схоластиком, на нивоу општепознатог интелекту ализма. Међутим, то је био интелектуализам источног поријек ла. Превазиђен богословљем, антички хеленизам се изнова по јављује у начину мишљења тих хуманиста, који су, будући васпи тани на философским текстовима хтјели да кледају на кападокијце - очима Платона, на Дионисија - очима Аристотела. Про-блем виђења Бога за противнике исихије налази се на интелектуалном плану: то је гносис - сазнање. За светог Григорија Па ламу, као и за све мистичко - богословско Предање, боговиђе ње је неодвојиво од обожења и оно је један од његових аспека та. Спор се у суштини водио ? могућности реалног општења с Богом, друкчије речено - ? природи благодати.

Како помирити несазнајност Бога са Његовом спознативош ћу, немогућност општења с Богом, с могућношћу стварног опш тења с Њим?

"Суштина Божја јс непричасна и на неки начин причасна", - говори св. Григорије Палама. "Ми се присаједињујемо (приопш тавамо) Божанској природи, и истовремено јој се никако не присаједињујемо. Према томе, потребно је да се држимо првог и другог тврђења и да их постављамо као мјерило благочешћа (побожност)". 2 Свети Григорије Палама разјашњава ову антино мију, тако што је не укида, већ сачувава њену основну тајну, која у неисказаном разликовању суштине ( ????? ) и њој својствених енергија остаје неприкосновена (неповредива, трајна). "Озарењ е и божанска обожујућа благодат није суштина, већ енергија Божја; 3 заједничка енергија, и божанска сила и дејство Триипостатног Бога", 4 говори св. Григорије Палама. Тако, "када ми говоримо, да божанска суштина није причасна сама собом, већ својим енергијама, ми остајемо у границама благочешћа". 5 To разликовање суштине и енергија не уводи у божанство никакву сложеност. Сложеност би била у том случају, ако би се дејство противстављало трпљењу (страдању) у смислу пасивности, и ако би енергија претпостављала страдалност ( ?? ??????? ). Међутим Бог "пројављује дејство, но не трпи у односу на њега". 6 За Паламу суштина и енергија нису два "дијела" Бога, како још увјек мисле неки савремени критичари, већ два различита модуса Божјег житија, у Својој природи и ван Своје природе. To je Бог који пребива апсолутно недоступан по Својој суштини и који потпуно објављује Себе у Својој благодати. Слично Тројичном догмату, и догмат ? божанским енергијама никако не нарушава Божанску простоту (једноставност), само ако се та простота не претвара у философски појам, којим се покушава одредити неодредиво. "Сваком богословљу које жели да се придржава благочешћа, својствено је да утврди и једно и друго ако су обије тврдње истините".7 Тако је Савелије, будући неспособан утврдити, да је Бог један и да није један, - видио само јединство сушти не, - и изгубио појам Тројичности Лица. 8 Исто је могуће рећи и ? простоти божанске природе и разликовању суштине и енер гија. "Бог није само у три ипостаси, он је још и свемогући ( ???????????? )", /Сабор 1351. године/.

Разликовање суштине и енергије (или дејстава), разликовање које је утврђено Саборима 14. вијека, јесте догматско изражава ње Предања ? позитивним (која се могу познати - сазнати) свој ствима Божјим, које смо видели код кападокијаца и касније код Дионисија у његовом учењу ? божанском јединству и разликама, ? силама ( ???????? ) или ? "зраку божанског мрака". To разли ковање намеће богословљу два пута - пут потврде и пут одрицања; један од њих Бога открива, други води ка сједињењу с Њим кроз несазнативост. На крају, код св. Максима Исповједника и св. Јована Дамаскина видимо да исто учење ? енергијама налази своју примјену у Христологији, и нарочито у погледу ? саопш тивости божанске славе човјечанској природи Христа, у ипос тасном јединству оваплоћеног Логоса. Све ове претходне богос ловске датости, послужиле су Сабору 1351. године као подлога за његове вјероучитељне одлуке, које су сагласио светоотач ком предању, потврдиле одређене божанске и нетварне благо дати као енергије, која се разликује од тројичне једносуштности, али која је од ње неодвојива.

Утврдивши потпуну идентичност суштине и енергија у Богу, Паламини противници су заштитили философско схватање божанске (једноставности). Када су они говорили ? разликовању дејства или енергија од суштине, имали су у виду тварне ефекте или "послиједице" божанске суштине. Њихово схватање Бога - као просте суштине - није допуштало друкчије схватање Божјег битија, осим као битија суштаственог. Оно ш јто није сама сушти на, не припада божанском битију; то није Бог. Тако енергија треба или да се поистовјети са суштином, или да се потпуно одвоји од суштине, као неко дејство изван ње; друкчије речено, као тварне послиједице, њом - суштином "узроковане". Овдје рационалистичко схватање узрочности упада у учење ? благода ти. За противнике св. Григорија Паламе, постоји божанска суштина, постоје њене тварне послиједице или ефекти, но не остаје мјеста за божанска дејства или енергије. У одговору на њихову критику св. Григорије Палама их је поставио између суштине и њеног дејства, но онда би их философско схватање божанске простоте принудило, да сврставају у тварно славу Божју, благо дат, свјетлост Преображења; или би они требали категорички одрицати то разликовање, што би их приморало да поистовјете недостижно (несхвативо) са достижним (схвативим), не(са)опш тиво са (са)општивим, суштину са благодаћу. И у првом и у дру- гом случају обожење човјека постаје немогуће, као што постаје немогуће и свако реално општење (заједничарење) с Богом. 9

На пример, ми то управо и видимо код Никифора Григоре. За њега је таворска свјетлост била тек само форма ( ????? ), слика ( ????? ) материјални символ, који указује на присуство Божанс тва. 1 ° Апостоли су, по њему, на Таворској гори видјели некакву реалност која припада области сушчих ( ???? ??? ????? ), нешто спознативо, a to значи - тварно. 11 Слична Григорина асимила ција (изједначавања), спознајног са облашћу постојећег (суше го), говори ? његовој зависности од Дионисија, али Дионисија платонизираног, појмивог преко Прокла и неоплатонске тради ције; од Дионисија из чијег богомислија је уклоњена његова основна срж - учење ? енергијама, према којем Бог, по неизрецивом разликовању кроз своје енергије ( ???????? ), саопштава и открива Себе тварном свијету. По мишљсљу Григоре, нс само људи него и ангели могу познати Бога не друкчије, него преко символа и физичких знакова ( ??? ???????? ??? ????? ?? ??? ? ?? ? ) 12

И овдје се овај философ, Паламин противник на зачуђујући начин приближава антиохијској школи, у мисли св. Јована Златоуста, који је на пример сматрао, да су ангели до Оваплоћења знали Бога само у сликама и представама. Но св. Јован Златоуст је прихватио виђење Бога у будућем вијеку у Лицу Христа прос лављенога, док за Григору, то виђење за свагда остаје у кате горијама ( ???? ???????? ???? ), тј. виђења мисаоног. To je мисао која се овдје на земљи користи символичким представама, да би из њих извела одговарајуће појмове. 13 Непосредно општење с Богом, и ма какав мистички опит у земаљском нашем животу је немогућ, већ ћ e y будућем вијеку то бити савршено (потпуно), чисто интелектуално знање, блаженство познајне способности човјека. Овдје Григора преко философије као да се враћа инте лектуалном гносису Климента и Оригена. Међутим, рационали зујући и самим тим лишавајући овај интелектуализам његове со пствене мистике, Григора га осиромашује. Штавише, кад се он окреће Дионисију, то чини само ради тога да би, користећи се дионисијевским термином ( ?????????? ) богоподражавање, дока зао тварни карактер обожења, које је прије благочестива метафора, него ли реално сједињавање тварног с нетварннм.

Обје стране оптужују једна другу за месалијанство. Паламини противници у ту оптужбу укључују виђење нетварне свјетлости. Заштитници (учења) божанских енергија називају месалијанс твом, познање божанске суштине тварним умом у будућем вијеку. Ако се не прихвати разликовање суштине и богопројављују ћих енергија, онда остаје да се изабере између интелектуалног ме салијанства и одбијања од сваког непосредног општења с Богом.

Шта је нетварна свјетлост, око које су се у 14. вијеку развили богословски спорови? Она је сама реалност мистичког опита, ? којој је са таквом упорношћу три вијека раније говорио Свети Симеон Нови Богослов; она (нетварна свјетлост) - је опазива (видљива) - благодат, у којој Бог даје познати Себе, ономе ко пређе иза границе тварног битија и уђе са Њим у јединство (сједини се с Њим). Свети Григорије Палама пише ? тој мистичкој ре алности на "техничком" језику богословља, услед чега она неиз бјежно губи своју гипкост - прилагодљивост. "Бог се назива свје тлошћу не п o својој суштини, него п o својој енергији" 14 - говори он. Међутим, ако енергију назовемо свјетлошћу (енергија која се распростире од јаркогорућег огња), в e ћ п o томе, што се она јавља као созерцање неке неизрециве реалности, којој изнад свега одговара наименовање "свјетлост". Будући да Бог Себе пројављује и даје познање Себе у Својим ???? ???? или енергија ма и у Својим динамичким својствима, Он јесте Свјетлост. "Овај Божански опит се даје по мјери, и могуће је да буде већи или мањи, недјељиво дељив у сагласности са достојношћу оног који га прима". 15 (завршено виђење Бога, виђење које се опажа (доживљ ава) као нестворена свјетлост, која и јесте Бог, - то је "тајна осмога дана" и она припада будућем вијеку, у којем ћемо угледа- ти Бога лицем ? лицу. Међутнм, они који су достојни и који се сједине са Богом, већ у овом животу се удостојавају видјети "Ца рство Божије, које долази у сили", каквог су га видјели ученици на Таворској гори.

Свјетлост, коју су видели ученици на Тавору, није била, како је тврдио Варлаам, тварни метеоролошки феномен, свјетлост, која по својој природи нижа него људско мишљење. To je била свјетлост, својствена Богу по Његовој природи: вјечна, беспоче тна, ванвремена, ванпросторна, која постоји ван тварног битија. Она се појављивала у старозавјетним теофанијама (богојављањима) као слава Божја, страшна и неиздржива за тварног човје ка, ради тога што је до Христа она за човјека била "вањска (спо љашња)". Због тога је и Павле, када је још увијек био "вањски" човјек и стран вјери у Христа, био ослијепљен јављањем те свје тлости на путу за Дамаск. Међутим, Марија Магдалина је могла угледати свјетлост Васкрсења, која је била испунила гроб и обасјала све што се у њему налазило, иако "свјетлост чувствена" и није још била освјетлила земљу. 10 У моменту Оваплоћења, Божанска свјетлост као да се сабрала на Богочовјека, и којем обитава сва пуноћа Божанства тјелесно, по ријечи апостола Павла (Кол. 2, 9). Управо ту Божанску свјетлост, ту славу к oja је својствена Христу по Његовој Божанској природи, су и могли угледати апостоли у моменту Преображења. Никаква промјена није произашла у Богочовјеку на Таворској гори, већ је за апо столе то био излазак из времена и простора, схватање вјечних реалности. "Свјетлост Преображења Господњег нијс настала нити престала, - говори св. Григорије Палама. Она је била просторно неограничена и чувствено (чулно) несхватљива, премда је и онда била видљива тјелесним очима. Али преображајсм својих чув става изабраници Господњи су прешли из тијела у Дух". 17

Овдје се поново налазимо пред антиномијом, која се односи на природу овог виђења; с једне странс "несхватива чувствено" свјетлост Преображаја Господњег, а са друге стране - "видљива тјелесним очима". Свети Григорије Палама са негодовањсм од бија питања и објашњења материјалног аспекта његовог учења ? овом виђењу. "Божанска свјетлост јс невештаствена (немате ријална), - говори он - и нема ничега чувствсног у свјетлости, која је на Тавору обасјала апостоле". 18 Међутим, с друге стране, било би исто тако апсурдно тврдити, да један само интелектуал ни гносис заслужује "метафорично" наименовање свјетлости. Ова свјетлосг није ни материјална ни духовна, већ је она божанска и нестворена.

У "Агиоритском томосу" - тој апологији исихаста, која је на писана под руководством св. Григорија Паламе, - ми налазимо
изванредно јасно разликовање чувствене свјетлости, умнопости жне свјетлости и Божанске свјетлости. Послиједња (Божанска
свјетлост) претходи првој и другој, а прва и друга припадају об ласти тварног. "Неку свјетлост, - читамо у томосу, — је својствено да прими ум или неко чуло; чувственом светлошћу се запажа ју (откривају) чувствени (материјални) предмети, а умном свје тлошћу се пројављује знање садржано у мислима. Према томе,
виду и уму није својствено да приме (запазе) једну те исту свјет лост, већ свака од њих дејствује сагласно својој природи и у
својим границама. Међутим, када они који се удостоје, добију
духовну и натприродну благодат и силу, они и чулом и умом ви-
де оно што превазилази свако чувство и сваки ум. ? на који ,
начин, то зна само Бог и онај који испитује та дејства". 20 ,

Овим нам се открива права природа исихастичког созерцања, а исто тако и мјесто које заузима богословље св. Григорија Па ламе, које је овјенчало дуготрајну традицију светоотачке борбе за побјеђивање платоновског дуализма међу чулним и умнопос тижним, чувством и разумом, материјом и духом.

Управо због тог a, што Бог превазилази тварно битије, и стог a што је Он п o Својој суштини апсолутно недокучив, што нема н икакве саприродности ( ????????? ) међу божанским и умним, коме припада како ум ангела, тако и ум човјека, Бог даје човје ку да га позна тек цјелином свога бић a, а не само путем интеле кта или чувственог 21 виђења. Пошто граница овде пролази изме ђу тварног и нетварног, а не између области чула и области ра зума, који се сматрао као сродан божанству, то и јединствени - указан Дионисијем - пут достизања истинског познања Живога Бога јесте радикално иступљење из свега што је тварно. И овај излазак - није тек платоновски "бијег", ни спиритуализација чо вјековог бић a (суштаства), које се претвара у ???? као код Ори гена и Евагрија. Такође то није "чувствена" мистика месалија наца. To није ни редукција (свођење) чулног на умствено, ни ма теријализација духовног, већ је то присаједињење цијелог човјека ка нестварном (што смо већ видјели у начину мишљења код Дионисија и Максима Исповједника), општење, које претпостав ља сједињење човјечије личности с Богом, сједињење које превазилази свако познање, "које превазилази ???? " путем сав лађивања - побјеђивања ограничења својствених тварној при роди. Овдје смо врло далеко од александријског спиритуализма, али врло близу св. Иринеју Лионском. Таква антропологија при води потврдном аскетизму. Н e одрицатељном, већ - побјеђујућем:

" Ако је тијело - говори Палама - призвано да за једно са душом, учествује у неизрецивим добрима будућег вије ка, оно им несумњиво треба бити причесно, колико је то могућ e, већ и сада...јер и тијело посједује опитно поимање божанс ких ствари, када душевне силе нису умртвљене, него преображе не и oc већ e не ". 22

"Онај ко је добио благи удио кроз Божанско дејство...сам је као Свјетлосг и са Светлошћу се налази (битише) и заједно са Свјетлошћу сазнајно види, да је без такве благодати за сваког сакривено, да се уздигне не само над тјелесним чувствима, већ и над свим што нам је познато...јер ћ e Бога видјети они који су чиста срца, (Бога) Који будући Свјетлост, открива Себе и усељава се у оне који ra љубе и које Он љуби". 22 На тај начин једна те иста нетварна свјетлост, даје се васцелом човјеку, омо гућујући му да се присаједини Светој Тројици. To присаједиње Богу, у којем ће праведници засијати као сунце, и јесте бла женство будућега вијека. To је обожујуће (благодатно) стање тварних суштастава (бића), у којем ћ e Бог бити "све у свему", не п o Својој суштини, већ по Својој e не p гији. Друкчије речено, п o благодати или нетварној Свјетлости, неизрецивом великолепију триипостатне једне природе". 23

"Агиоритски томос" налази у Старом Завјету, упоредо са дог матима закона Мојсијевог, пророчка прозрења будућих догмата, догмата евангелске ере. Они су за старозавјетног човјека до до ласка Христовог претстављали, још не довољно изражене тајне. Исто тако и за нас, који живимо у евангелској ери, ствари будућег вијека, Царство Божије, претставља тајну. Ове тајне, на зем љи могу познати, или тачније речено, опитно доживјети свети тељи, они који живе у савршеном јединству с Богом, који су пре ображени благодаћу, и припадају прије животу будућег вијека, него ли нашем земаљском животу. 24

Тако се поново сусрећемо, само у новој формулацији, с мисли светог Иринеја, са његовим "виђењем откривењем", које се пос тепено разоткрива у три етапе: до Христа, послије Оваплоћења, и после Парусије. Међутим, св. Иринеј је видјео "Свјетлост Оче ву" у есхатолошкој перспективи "хиљадугодишњег царства светих". Видјели смо да је то есхатолошко виђење у 3. вијеку замје њено александријским идеалом созерцатељног живота, који је код Климента и Оригена, понекад добијао форму некакве фило софске утопије: Климентов "гностик" и Оригенов "духовни чо вјек", и један и други представљају својсврсно духовно "богатс тво", и таква духовност ни на који начин није хришћанског по ријекла. Овај аспект је и побудио неке савремене критичаре (прије свега Нигрена и Фестјужера) да тврде, да је свако мистич ко созерцање, својеврсна карактеристична измјена јединственог виђења Бога, које одговара Духу Светог Писма, тј. виђењу есха толошком, парусијском. Послије вјековних борби против интелектуалистичке мистике, налазимо код исихаста - св. Симеона Новог Богослова, Григорија Паламе и његових ученика - виђе ње, созерцање, које се подудара са есхатолошким виђењем, као изласком из историје, ка вјечној свјетлости "осмога дана".

Завршавајући нашу студију, можемо закључити још једно. Be ћ сам говорио ? бурној критици којој је било подвргнуто богомислије св Григорија Паламе од стране Дионисија Петавија. He дотичући се грчких отаца претходних епоха, које је в eh ocy дио Габријел Васкез ( Gabriel Vasquez , 1551-1604. шпански бо гослов) због њиховог одрицања (могућности) виђења Бога лицем ? лицу, - будући да Свети Оци нису учили ? виђењу Божанскс суштине, како је то било својствено западној схолас тици. Петави се изнад свега обрушио на византијско богослов ље 14. вијека. Он је тврдио, да је св. Григорије Палама, одричу ћи непосредно виђење Бога, раскинуо са отачким предањем, и да га је замјенио виђењем нечег другог , некаквом свјетлошћу, која је од Бога одвојена, и која претставља неку нетварну сферу између Тројице и тварног свијета. "Апсурдно учење", говори Петави; потврђујући тиме да је управо апсурдна његова интер претација учења св. Григорија Паламе ? енергијама. Он саврше но није схватио и у томе је сав парадокс, да је богословствовање св. Григорија Паламе уствари заштита (одбрана) непосредног Боговиђеља, и да разликовање суштине и енергија није ни "одвајаље" од Бога ни Његово "раздвајање " на два дијела - саопштиви и несаопштиви. Петави није схватио да је то разликовање богословски постулат без којег је незамислива реалност - не матафоричност - нашег обожења, без упијања (апсорбовања) створеног суштаства божанском суштином. Петави није схватио да то виђење и познање Бога лицем к Лицу у свјетлости Његове славе и јесте виђење и познање нетварно, баш по томе што раз ликовање између суштине и благодати има свој доказ у Самом Богу, због чега код нас и нема неопходности за разликовањем благодати, као Божанског присуства у нама, од саздане благо дати или habitus-a; слично разликовање може бити само раздва јањем. Петави, као и сви они западни критичари који су ra слиједили до наших дана, расуђивали су ? византијском богосло вљу с позиција својствених латинској схоластици, видјели су ог раничење и умањење виђења Бога, управо тамо, гдје је напро тив очигледан хришћански максимализан, једна од најснажнијих потврда реалног општења с Богом; васцјело приопштење човјека Богу, (Њему) васцјело присутном. Но тај Бог - није објект познања, Он - није Бог философа, већ Бог који Себе открива. Ако би Његова суштина, умјесто да се пројављује преко природних енергија, постала у неком моменту сама собом сазнајна тва рним умом, то такво познање ни за св. Григорија Паламу самог, ни за њим представљеном отачком предању, не би било то поз нање које иште мистичко богословље, а не би било ни виђење, које превазилази како разум, тако и чувства, зовом непрестаног и бесконачног превазилажења тварног битија.

Можемо ли сада одговорити на питање, које је поставио Вас кез, а који је осудио учење већине грчких отаца, због тога што су одрицали виђење божанске суштине? Увјек је донекле незгод но доказивати одсуство било каквог учења, а нарочито ако се ради ? тако изнијансираном учењу. Наше краткотрајно истражи вање које смо приказали не допушта нам да дамо тако категори чан одговор који би нас ослободио од било каквих исправки и било каквог прецизирања.

Уз све то смо се могли увјерити у следеће : ако сс стварно радило ? виђењу суштине Божје код Климента и Оригена, то је то учење (које није до краја изведено нити разрађено) њима претстављено у ограниченом аспекту интелектуалистичке мистике, која супротставља чувствено умоспознајном (спиритуал ном) и која потврђује саприродност човјечијег ума с Божанс твом. У том случају, виђење Божанске суштине показало би се као врхунац интелектуалног гносиса.

У области духовног живота наишли смо на двије супротне тенденције: на једној страни - оригеновску мистику Евагрија, када се ум по својој природи јавља као смјестиште суштаствене божанске свјетлости, која може (Евагрије не говори ? томе одређено) да њему (са)општи познање; а на другој страни, чулно учешће у Божанској суштини код месалијанаца. Православни духовни опит подједнако одбацује, како интелектуални гносис, тако и чувствено познање (перцепцију) божанске природе, желећи да превлада човјеку својствени дуализам разумнога и чувственога, стремећи таквом виђењу Бога, које узноси васцје лог човјека до удостојења обожења.

Тај духовни живот превазилажења тварног битија, савршено се подудара с категоричким тврдњама св. Григорија Ниског, Ди онисија Ареопагита и Максима Исповједника ? неспознатљивости суштине Божије. На чисто догматском плану, реакција про тив Евномијевих рационализама, показала се у томе што су такви различити богослови као три света кападокијаца, св. Јефрем Сирин, св. Епифаније и св. Јован Златоуст, категорички одрицали виђење саме божанске суштине.

Учење ? енергијама, наговјештено код св. Василија Великог и св. Григорија Ниског у њиховом спору против Евномија, разрађено Дионисијем као динамичко схватање божанских својста ва, потврђено христолошким енергизмом Максима Исповједни ка и Јована Дамаскина, положено је у темеље учења византиј ских богослова 14. вијека, који су штитили могућност непосред ног (при)општења Богу и истовремено одрицали могућност познања Божанске суштине.

Други аспект визаитијског богословља, који је тијесно повезан са проблемом виђења Божанске суштине, састоји се из разликовања природе ( ????? ) и личиости ( ???????? ) св. Атана сија Синаита и његовог тврђења, да виђсње лицем к лицу у ства ри јесте виђење Личности оваплоћеног Логоса (Слова). Против иконоборства вјероучење потврђује да ни божанска природа Христова, ни Његова човјечанска природа, није показана на иконама, већ је показана управо Његова ипостас. На тај начин, иконопоштовање у извјесном смислу јестс начин боговиђења. За св. Симеона Новог Богослова, виђење лицем к лицу јесте ре ално, "суштаствено" ( existentielle ) причешће Христом, (при)општење Богу – у Којем свако налази сву своју пуноћу, личносно спознаје Бога, будући и он сам Богом познан и Богом љубљен. To гледање обраћеног сваком од нас, светозарног Лица Божјег, то виђење Христа преображеног, налази своју богословску стру ктуру у учењу св. Григорија Паламе и у одлукама сабора 14. ви јека, ? природи благодати.

Послије много вијекова, поново стојимо пред тим виђењем преображеног Христа кроз Кога Отац саопштава Духу Светом Свијет своје неприступне природе, стојимо пред тим боговиђе њем, које смо нашли на почетку нашег рада код св. Иринеја Лионског, тог оца хришћанског Предања, Поликарповог учени ка, а бившег ученика св. апостола Јована Богослова, који је ре као: "Бога нико никада није видјео; Јединородни Син, који је у наручју Очевом, Он га објави".

(Превео са руског Саво Денда) , реценчија превода, Родољуб Лазић - Преведено из "Богословские труди", VII I сборник, Москва 1972., 195-203.

?? П ?? ЕНЕ :

* Завршна, IX глава из књиге Vision de Dieu , Nevshatel , 1962, стр. 127-140. Највећи број цитата из дијела св. Григорија Паламе у тексту је наведен по преводу о. Василија Кривошеина из њего вог рада "Аскетско и богословско учење св. Григорија Паламе" - Seminarium Kondakovianum, VIII , Праг, 1936, стр. 99-154.

1) Откриће и правилније оцјене св. Григормја Паламе, данас се
већ показују благодарећи труду о. Јована Мајендорфа:
Introduction a l ' etude de Palamas , Paris , 1959, и критичком издању
дјела св. Григорија Паламе са уводом, француским преводом
и примједбама: Defense des saints hesychastes , Louvain , 1959,2. vol .

2) Теофан: ПГ, ? . 150, кол. 932 D .

3) Главе физичке и богословске, 68-69: исто, KfoJt.· il69.

4) Теофан: исто, кол. 941 С.

5) Исто, кол. 937 D.

6) Главе физичке и богословске, 128 и 149: исто, кол. 1212 ? и
1221 С.

7) Исто, 121, кол. 1205.

8) Теофан: исто, кол. 917 А.

9) Теофан: исто, кол. 929 ВС.

10) пг, ? . 149, кол. 377.

11)Исто, кол. 384.

12)Исто, кол. 323.

13)Исто, кол. 393.

14)Против Акиндина: ПГ, т. 150, кол. 823.

15)Бесједа 35: ПГ. т. 151, кол. 448 В.

16)Главе физичке и богословске, 67: ПГ, т. 150 , кол. 1169 А.

17)Бесједа 35: ПГ, т. 151, кол. 433 ? .

18)Против Акиндина: ПГ, т. 150, кол. 818.

19)Исто, кол. 826.

20)ПГ, т. 150, кол. 1233 D.

21)Агиоритски томос: ПГ, т. 150, кол. 1233 BD.

22) Бесједа на Увођење (Ваведење) у храм Пресвете Богородице,
ed. Sophocles, стр. 176-177.

23)Бесједа 35: ПГ, т. 151, кол. 448 .

23) ПГ, т. 150, кол. 1225-1227.