Свакодневна молитва у животу Исуса и ране Цркве*

Јоаким Јеремиас

I

Исус је потекао из народа који је умео да се моли. Значење овог исказа најлакше је схвати-ти ако на тренутак узмемо у обзир свет који је окруживао Израиљ. Унутрашња исквареност и назадност јелинистичког света, а посебно Леванта, у новозаветним временима ни у јед-ној другој области није постала тако очигледна као у области молитве. Мерено библијским стандардима, грчкој молитви мањкало је озбиљности и поштовања чак и у прејелинистич-ком периоду. Ово је, на пример, очигледно, у чињеници да је од времена античке комедије па на даље, исмејава њ е молитве, за комичаре, постало уобичајена ствар. Такве пародије на-лазимо пре свега код Аристофана (446-385. пре Хр.). Бесмислене, неморалне, подругљиве, па чак и скарадне молитве уткане су у рад њ у п редставе и изазивају код публике грохотан смех. X. Клајнкнехт (Н. Kleinknecht) je овој појави посветио целу књигу. У јелинистичка времена философија је постала гробар молитве. Стоици су значајно уздрмали веру у Бога. Сенека, на пример, поистовећује богове и природу. Има ли икаквог смисла молити се при-роди? „Зашто дижете руке своје ка небу? … Бог је унутар вас”, узвикује он. Попут Стоика и Епикурејци, такође, тврде да је молитва узалудна. Тако, скептицизам баца сенку на молит-ву људи. Људи се моле за противречне ствари. Како Бог може све да их услиши? ? ако не може, каква је корист од молитве? Молитва је поткопана са још једне стране – од мисте-ријских култова и мистицизма. Човек је ту обожен „Ти си Ја и Ја сам ти.” Посвећени, буду-ћи препорођен прича са Богом као бог. To je смрт молитве. Ова криза молитве међу уче-нима утицала је на народ. Свакако, молитва не престаје, али људи постају несигурни у себе, а умешаност страних религија, посебно оријенталних култова, доприноси овој несигурно-сти. Људи не знају којем се божанству у којим околностима треба молити, те отуд и олтари „непознатим боговима”, ???????? ???? , (уп. Дап 17 23 ). Чак и ако понеко зна ком се божан-ству треба обратити, никада не може бити сигуран да ће задобити његову милост, јер како неко може бити сигуран како гласи право име којим божанство жели да га призивају? На хиљаде папируса са магијским текстовима и гомилом неразумљивих имена и епитета дир-љиви су знаци тога како су људи постали н е сигурни у ефикасност молитве. У исто време ови магијски текстови показују и нешто друго – када је у кризи молитва, расте суј е верје. Молитва се посвуда претвара у магију. Људи хоће да наговоре божанство да се повинује њиховим жељама користећи мистериозна имена; они изнуравају богове ( deos fatigare ) , па им чак и прете! He постоји симптом који ? декадентности левантских земаља у ранохриш-ћанско доба говори више од ове акутне кризе у коју је запала молитва.

У јудаизму је све ово другачије, а посебно у отаџбини, Палестини. Овде молитва неуздрмано задржава своју позицију у религиозном животу народа. Овде постоји утврђени образац молитве. Овде је молитва дисциплина која се протеже од ране младости па на да-ље.

Теме љ овог образца и дисциплине молитве обезбеђен је утврђеним врем е нима за свакодневну молитву. Колико је оваквих времена било? Како су она настала? Ни на јед-но од ових п итања није једноставно одговорити.

1. Изговарање Sh e ma' ујутро и увече

Пета књига Мојсијева у 6. поглављу садржи реченицу која се у Исусово време сматрала ос-новним кредом у целом јеврејском свету „Чуј, ? Израиљу, Господ Бог наш, једини је Гос-под” (5 4 ). Овоме је додата божанска заповест „И ти ћеш волети Господа Бога својега свим срцем својим, и свом душом својом, и свом снагом својом. Ове речи којe ти данас запове-дих биће у срцу твоме и ти ћеш њима марљиво учити дeцу своју, и ? њима ћеш говорити

када седиш у дому своме,

и када путем ходиш,

и када легнеш,

и када устанеш.” (Пнз 6 5-7 )

Претходно поменута наредба да се овим речима уче деца и да се ? њима говори сваком приликом, понавља се готово идентично у Пнз 11 19 . Обичај да се сваки дан почиње и завр-шава исповедањем Бога вероватно је и потекао из последњих речи ове наредбе „када лег-неш и када устанеш”. To je пос т ало и општа пракса Јевреја предхришћанских времена. „ Два пута дневно, када дан почиње и када се приближава време сна, приличи сећати се са за-хвалношћу пред Богом, дарова које нам је Он дао након ослобођења из Египта ” , напомиње Јосиф у Јеврејским старинама . Обичај изговарања вероисповедања ујутро између зоре и сунчевог рођаја и увече након сунчевог заласка први пут налазимо у другом веку пре Хр. у Писму Аристејевом (141-100. пре Хр.). Он се јавља како у Палестини тако и у дијаспори. Есени а такође и Терапеути имали су молитве приликом изласка сунца и увече. Текстови који су изговарани били су вероисповедање из Пнз 6 4 , након чега су следили наредни сти-хови од 5 9 . Затим су долазили Пнз 11 13-21 , будући да се реченица „ када лежеш и када уста-јеш ” (6 7 види горе) понавља у 11 19 , а као закључак били су Бр 15 41 , тј. свечана самообјава Божија. Вероисповедање звано Sh e ma' што значи „Чуј” је након уводних речи из Пнз 6 4 „Чуј Израиљу”, имао благосиљања пре и после. Сви мушкарци и дечаци од свога двана е с-тог рођендана па надаље морали су редовно изговарати Sh e ma' , док су жене, деца и робови били ослобођени ове обавезе (као и свих осталих које је требало обављати у тачно одређе-но време, јер им њихово време није било на располагању). Дечаци су уч е ни овим речима чим би проговорили. Изговарање Sh e ma' два пута дневно сматрано је минимумом верске делатности. Избегавати овај обичај значило би изопштити себе из религијске заједнице. Рабин Елиезер бен Хирканус (око 90. год. по Хр.) рекао је „ Ко јe ??????? ??? (тј. нер е лигиозна звер)? Онај ко не изговара Sh e ma' ујутро и увече. ”

2. Три часа молитве

Заиста је занимљиво да налазимо подударан, али уједно и сасвим различит обичај поред двоструког изговарања Sh e ma' обичај мољења три пута дневно. Прво сведочанство среће-мо у књизи пророка Данила 6 11 (уп. такође 5 14 ) и то 164. године пре Хр. Овде се каже да је Данило имао прозоре у својој горњој соби окренуте ка Јерусалиму, и да је обичавао да три пута дневно клечи, да би с е молио и славио Бога. Од ова три часа молитве (ујутро, после подне и увече) први за који имамо засебно сведочанство је поподневна молитва која је вр-шена у три сата после подне, када je y Храму приношена свакодневна поподневна жртва. У књизи Јездриној, која је свој садашњи облик добила крајем трећег века пре Хр., већ се каже да је Јездра изговорио своју велику покајну молитву „ у време вечерње жртве ” (9 5 ). Данило је такође вршио своју покајну молитву „ у време вечерње жртве ” (9 21 ). Исто време се поми-ње и за Јудитину молитву (9 1 , ??? 150. године пре Хр.). Ово значи да cy , док је у Св е том Граду мноштво људи било сакупљено у Храму да би били присутни приликом приноса по-подневне жртве (Дап 3 1 ), људи изван Јерусалима били уједињени у молитвама са заједни-цом сабраном у Храму. Касније ћемо се вратити на ову везу поподн е вне молитве са хра-мовним култом.

Неко би из свега овога могао закључити да су три часа молитве настала додава-њем поподневне молитве јутарњем и вечерњем Sh e ma' . Међутим, такав закључак није одр-жив. Молитва изговарана у та три утврђена часа је потпуно другачијег типа од Sh e ma' . Ово последње уопште и није молитва в е ћ в е роисповедање окружено благосиљањима. Заправо, рабинска литература никада и не говори ? „ мољењу Схема' ” , в е ћ увек ? „изговарању Sh e ma' ” ( ?????? ???????? ). Насупрот томе, три часа молитве била су посвећена искључиво молит-ви. Молитва коришћена у овој прилици била је T e philla тј. „Молитва” или Велико Благоси-љање. T e philla je химна састав љ ена из низа благосиљањ а . На крају првога века по Хр. њи-хов број се утврдио на осамнаест, услед чега je T e philla такође називана и „ Осамнаест бла-госиљања ” . Уз њих је особа која се моли додавала свој е личн е прозбе. Постоје и додатни показатељи ? разлици по карактеру између Sh e ma' и T e philla као што je г ope поменуто, са-мо је слободан човек био обавезан да изговара Sh e ma' док су T e philla -y требали да изгова - рају сви укључујући жене, децу, па чак и робове.

Заправо, обичај мо љ ења три пута дневно имао је сасвим другачије порекло од двоструког изговарања Sh e ma' . Већ смо из разних сведочанстава видели да је поподневна молитва изговарана у време поподневне жртве. Вероватно да је због тога морала постојати повезаност између ове молитве и установљења такозваних „ сталних служби ” (јеврејски ?????????? ). Да бисмо ово схватили морамо се подсетити основних чињеница везаних за орга - низацију храмовног култа у Јерусалиму. Изузев одређеног броја вишег свештенства и службеника, ниже свештенство и левити који су служили у Храму, нису ту били стално на - стањени. Ни свештеници ни левити нису били чланови неке професије, већ наследних ста - лежа у којима се чов е к рађао а чији чланови су живели расејани по целој Палестини. Након прогонства они су били подељени у двадес е т четири чреде ( ??????????? ) од којих је свака по свом реду морала ићи у Јерусалим да служи једну седмицу. У свакој од ових чреда била је и група лаика која се звала „ стална служба ” ( ??????? ). Један део њих пратио је свештенике и ле - вите у Јерусалим и били су присутни током жртвовања као представници народа ( ?????????? ). Други део остајао је код куће и за време те седмице у којој је била њихова свештеничка чреда, сакупљали су се у Синагоге, да читају Писма и да се моле, и да тако са раздаљине учествују у служби Храма. Ови љ уди би се сакупљали у три пута дневно, ујутро у време жр - тве спаљенице, после подне у три сата када је спаљивана поподневна жртва, и увече у вре - ме заласка сунца „ када су се капије Храма затварале ( ???????? ) ” . Нема никакве сумње да су се изнад свих, чланови фарисејских скупина добровољно пријављивали да служе у ?????????? и да се моле уместо становништва своје области. Такође је сасвим вероватно да су фарисеји би - ли одговорни и за то што су свакодневне молитве које су изговорале „ сталне службе ” у то - ку седмице која је била чредна, продужене на целу годину. Такође је вероватно да су они проширили обавезу изговарања T e philla -e на све чланове домаћинства, укључујући жене, децу и робове.

Псалми Соломонови , који су састављени око 50. годин е пре Хр. у фарисејским круговима, садрже дирљив апел да се ова обавеза прихвати озбиљно и да се слави Бог „ у час буђења Његовог ”

Зашто спаваш, душо моја,

И не благосиљаш Господа?

Запевај песму нову

Господу хвале вредном,

Запевај и буди будна у буђење Његово.

(Пс. Сол. 3 1, R. Н. Charles, The Apocrypha and Pseudepigrapha

of the Old Testament , Oxford 1913., II, стр. 634 и даље)

Псалам 6 4 говори ? томе како отац породице посредује у својој јутарњој молитви за цео свој дом

Он уставши од сна и благословивши име Господње

Кад му је срце мирно он пева имену Господњем

И преклиње Господа за цео дом свој.

(Пс. Сол. 6 4, R. Н. Charles, исто, II, стр. 639)

Изгледа да је већ у новозаветно време обичај мољења три пута дневно и постао опште при - хваћен, судећи по Дап 3 1 ; 10 3.30 ; и Дидахи 8 3 . Оба обичаја – изговарање Sh e ma' два пута дневно и мољење три пута дневно – спојили су се на следећи начин ујутро би побожни Је - врејин комбиновао T e philla ca Sh e ma' . Поподне би се он молио само T e philla -ом (овај час је називан „ час молитве ” , Дела 3 1 ). Увече би он поново изговарао Sh e ma' и молио се T e philla -ом. Од свих ових обавеза изгледа да је једино вечерња молитва наилазила на одређено оспоравање. Крајем првог века по Хр. учени људи су и даљ е расправљали да ли је мољење увече T e philla -ом као додатком Sh e ma' било опште обавезно, али пракса је у овом случају одавно победила теорију.

Према томе, видимо да су зора, поподне (три сата) и сутон, за Јевреје новозавет - не ере била три часа дана посвећена молитви. Ујутро и увече они би изговарали Sh e ma' уоквирено благосиљањима, након чега је следило T e philla . Поподне би се молили само овим последњим. Ова три часа молитве, уз благосиљања која су изговарана пре и после обрoка била су велико благо Израиља — основна грађа за учење, али и за примену молитве за свакога, од своје младости па надаље.

II

? Исусовој молитви знамо мало. Ако истражимо синоптичка Еванђеља, осим три прозбе - не молитве у приповести ? распећу, сусрећемо се са само две Исусове молитве. Ове две молитве су усклик благодарења (Мт 11 25 ) и молитва у Гетсиманији (Мр 14 36 ). Еванђеље по Јовану додаје још три: кратка молитва у причи ? Лазару (11 41 и даље), једнако кратка мо - литва у храмовном дворишту (код Јована Г е тсиманска молитва 12 27 и даље) и Првосве - штеничка молитва (17) од којих је барем ова последња прилично обојена језиком и стилом од с т ране овог Еванђелисте. Ово је прилично мало материјала. Можемо додати одређен број општих прим е дби ? Исусовом мољењу, посебно ? његовим молитвама у самоћи (Мр 1 35 ; 6 46 ; Мт 14 23 , а изнад свега код Луке 3 21 ; 5 16 ; 6 12 ; 9 18.28 и даље), Исусово казивање ? ње - говој молитви за Петра (Лк 22 31 и даље) и, на крају, његова упутс т ва уч е ницима ? молитви, од којих је најважније Молитва Господња. Како бисмо само волели да знамо више!

У с т вари ми и знамо више! Знамо да је Исус био одгојен у побожном дому (Лк 2, уп. 4 16 ) те тако знамо да је он учествовао у литургијском наслеђу свог народа, па самим тим знамо и којим је молитвама Исус као дете био учен у родитељском дому, а које су Ису - са као човека пратиле током целог његовог живота. Код Ј е вреја Исусовог времена нарочи - то су три часа молитве била толико опште-практикована да их сасвим оправдано подразу - мевамо под коментаром код Луке „ како и беше обичај ” везаним за Исусово похађање су - ботњег богослужења (Лк 4 16 ).

Али ми нисмо ограничени само на овај закључак, јер нам н е недостају упућива - ња на поједине случајеве. У Мр 1 35 налазимо Исуса како се моли пре зоре ( „ у рано јутро, много пре зоре ” ). Након тога што је нахранио пет хиљада, Исус се увече пење на гору да се моли (Мр 6 46 ), а када нас Лука извештава да је Исус сву ноћ провео у молитви пре него што је изабрао двана е сторицу апостола ( ? ????????????? ?? ?? ???????? ??? ???? , Лк 6 12 ), очигледно је у питању вечерња молитва, коју је он продужио до зоре. Такође треба споме-нути да се место у Лк 10 26 такође односи на свакодневну јутарњу и вечерњу Исусову мо-литву. Када Исус пита законика ??? ???????????? ; , и законик одговара са заповешћу из Sh e ma' да треба волети Бога (Пнз 6 5 ), питање не значи (или бар изворно није значило) „ Ка-ко читаш? ” јер ???????????? овде стоји уместо ??? што значи „ изговараш ” . Упитавши га „ Ка-ко изговараш ” , Исус прихвата као готову чињеницу да је свакодневно изговарање овога ве-роисповедања ( Sh e ma' прим. прев.) општа пракса. За ово постоје потврде у извештају Мр 12 29 и даље, г де Исус на питање ? томе која је највећа заповест, одговора не само са запо-вешћу да треба волети Бога (Пнз 6 5 ), већ тако што је додао и претходно поменути стих „ Чуј Израиљу, Господ Бог наш једини је Господ… ” пошто је био толико навикнут на изгова-рање Sh e ma' .

Два одломка показују да је Исус такође био навикао и на друго време молитве – у три сата поподне. Лука у 18 9-14 описује како су два човека отишла у Храм да се моле, без сумње у уобичајени „ час молитве ” у три сата поподне (Дап 3 1 ). Алузија на поподневну мо - литву још је јаснија у Мт 6 5 , где Исус укорава лицемере који се моле јавно на раскршћима улица. Тешко да ово баш значи да су фарисеји редовно одлазилили на тргове да се моле. Пре се треба сетити да су се у моменту приношења поподневне жртве, када се читава за - једница молила, по целом Јерусалиму оглашавале гласне трубе из Храма (Сир 50 16 ; Там. 7 3 ), да би означиле време молитве за његове становнике. Дешавало се то, да би се фарисеји које Исус укорава, довитљиво и наизглед потпуно ненамерно и пуким случајем, у том тре - нутку нашли у сред масе, да би тако били обавезни да се моле јавно. Постоји један споре - дан доказ за претпоставку да је Исус не само знао, већ да се и сам придржавао ове попо - дневне молитве. Прво благосиљање T e philla -e, које датира од пре уништења Храма 70. год. по Хр. садржи два изразито св е чана призива Бога. Вероватно најстарији облик овог благо - сиљања гласи

Благословен си Господе

(Боже наш и Боже отаца наших),

Боже Аврамов, Боже Исаков и Боже Јаковљев

(Боже велики, моћни и страшни)

Најузвишенији Боже,

Владару неба и земље,

Заштитниче наш и отаца наших,

(узданице наша у сваком покољењу)

Благословен си Ти, Господе заштитниче Аврамов.

Када Исус говори ? Богу као Богу Аврамовом, Богу Исаковом, и Богу Јаковљевом (Мр 12 26 ), и када он, иначе веома уздрж љ ив у коришћењу божанских имена, назива Бога „Влада - рем неба и земље” у Мт 11 25 , тада ова двострука подударност са дословним текстом првог благосиљања T e philla -e, указује на Исусову присност са њом. Овај закључак је појачан не само чињеницом да се сваки од ова два призива Бога појављује само у по једној перикопи Старог Завета (Изл 3 6.5.16 и Посг 14 19.22 ), већ такође и чињеницом да се они у палестин - ском јудизму нису користили, осим у T e philla - и . Штавише, као што ћемо ускоро и видети, ова три времена молитве су била чврс т о утемељена у раној Цркви, а држање поподневне молитве посебно је потврђено у Дап 3 1 . Уопште није вероватно да би рана Црква задржала часове молитве да их је Исус одбацио.

Можемо дакле са великом вероватноћом закључити да ни један дан у Исусовом животу није протекао без ова три часа молитве јутарње молитве у зору, поподневне мо - литва у време кад je y Храму била приношена поподневна жртва, и вечерње молитва увече пре одласка на починак. Из свега овога можемо наслутити нешто ? скривеном унутраш - њем животу Исусовом, нешто ? том извору из кога је он свакодневно црпио снагу.

Тек када смо увид е ли Исусов положај унутар литургијске традиције и начин на који су три часа молитве за њега били свакодневна навика, можемо такође сагледати и другу страну, тј. у којој мери Исусова молитва крши обичаје.

Прва ствар коју тр е ба приметити је то да Исус није задовољан побожном прак - сом обредног мољења три пута дневно. Најважнији одломци су

Мр 1 35 „А ујутро много прије зор е уставши изиђе, и отиде на пусто место ”

Симон и они који су били са њим приметили су Исусово одсуство и припремали су се да га потраже, јер га толико дуго није било.

Мр 6 46 „ И отпустивши их отиде на гору да се моли. ”

To je, опет, морала бити дугачка молитва у самоћи јер су га уч е ници угледали (стих 48) тек у четврту ноћну стражу (3-6 сати ујутру).

Лк 6 12 „ И изађе на г opy да се моли и проведе сву ноћ у молитви Богу. ”

Веома је вероватно да делове одломака у Еванђељима која спомињу Исусову молитву тре - ба приписати редакцији еванђелиста. Тако Марковом тексту (5 16 ; 6 12 ; 9 18 ; 28; и 3 21 ) Лука непрестано додаје мотив Господа који се моли. Али без обзира на ово, остаје питање шта је навело Луку да додаје овакав мотив Марковом тексту? Највероватнији одговор је постоја - ње чврсто усгановљеног преда њ а ? Исусовој ноћној молитви у самоћи. Овај одговор нам се, штавише, намеће зато што ми заиста имамо старо предање које описује како Исус ван уобичајеног времена молитве призива свога Оца у сред ноћи Гетсиманија (Мр 14 32-42 ).

Још један детаљ нам показује колико далеко Исус одступа од обичаја. Sh e ma' и T e philla cy јеврејске молитве. Истина је да je Kaddish , који је служио да допуни синагогалну службу, арамејски, али ово је изузетак, будући да je Kaddish молитва којом је проповедник завршавао своју беседу која је произношена на арамејском. За разлику од Sh e ma' и T e philla , молитва Господња је арамејска молитва. Ово се види по речима ???????? / ???????? које су типични арамеизми, а и по начину на који прве две прозбе непосредно одражавају Kaddish . Штавише називање Бога „ Авва ” што је Исусова кованица, такође је арамејско, као што је на крају и вапај са Крста (Мр 15 34 ). Према томе, Исус не само да се у својим личним молитва - ма молио на свом матерњем језику, већ је и својим ученицима оставио „ званичну ” молитву изражену говорним језиком, научивши их Молитву Господ њ у. Чинећи тако, он премешта молитву из литургичке области сакралног језика и поставља је тачно у средиште свако - дневног живота.

Исусова молитва крши границе религијских обичаја не само у времену и језику молитве, већ изнад свега у њеном садржају. Почнимо од Луке 11 1 . Из овог одломка следи да је повод за учење Молитве Господње била молба једног од ученика „ Господе, научи нас да се молимо као што је Јован научио своје ученике ” . Шта се мислило под тим „ научи нас да се молимо ” ? Сигурно не то да је непознати ученик желео да каже да дванаесторица ни - када нису научила како да се моле и да је требало прво да буду научени како да то раде. Пре се треба сетити тога да су се религиозне групе разликовале између осгалог и по себи својственим молитвама. Ово знамо по фарисејима (као што смо видели, обичај мољења у три доба дана вероватно је изворно фарисејски), а сада то можемо утврдити и за Есене, док од Луке 11 1 сазнајемо да су ученици Јованови такође имали сопствене молитве. Морамо, према томе, закључити да су ученици тражили молитву која би била карактеристична за Исусове следбенике, тј. која би била образац који би их разликовао, а која би се користила или као додатак уобичај е ним молитвама, или, у ствари, као замена за њих. У сваком случа - ју, као што ћемо ускоро видети, Црква је много пре него што су Еванђеља и састављена сматрала Молитву Господњу заменом за три свакодневне јеврејске молитве. Као што зна - мо из списа Дидахи 9-10, Црква је такође имала сопс т вена благодарења пре и после обро - ка, вероватно следујући Исусовом примеру. Из свега овога произилази да је у Лука 2 1 од Исуса затражена утврђена молитва која би била у складу са Његовим учењем. „ Научи нас да сe молимо као што би требало да се моле људи који су већ учесници долазећег Царства Божијег ” . Молитва Господња у ствари и јесте кратак резиме основа Исусовог учења, са обраћањем „ Оцу ” , молитвом за коначно искупљење (две прозбе у другом лицу), молитвом за садашње остварење – овде и сада – спасоносних дарова Божијих (две прозбе у трећем лицу), и на крају прозбом да нас сачува од отпадништва у последњем страшном часу иску - шења.

Ако је Исус својим ученицима дао њихову сопствену молитву, може се претпо - ставити да ни он сам није био задовољан прописаним литургичким текстовима Sh e ma' и T e philla . Предање да се Христос молио сам много часова и током целих ноћи, само је по себи доказ за ово. Постоје и додатна разматрања која подржавају ову претпоставку. Све Исусове молитве, у сва четири Еванђеља, осим повика са Крс т а ??? ??? ?????? ??? који је уствари призив узет из Пс 22 1 , имају за заједничко да призивају Бога као „ Оца ” . Из поре - ђења са једне стране Мр 14 36 и Рм 8 15 ; Гал 4 6 , а са друге стране варијације ????? , ????? ??? , ? ????? , које су алтернативни преводи, можемо закључити да је Исус увек користио реч ??? . Ово арамејско „ Авва ” , које је говорни израз који изворно потиче из језика деце, није могуће наћи нигде у јеврејским молитвама. Оно свакако представља Исусов сопстве - ни карактеристични начин изражавања и најдубљи је израз његове власти, и његове свести ? својој мисији (Мт 11 27 ). Тешко је замисливо да је ово „ Авва ” могло бити одсутно из ње - гових свакодневних молитава током три поменута часа молитве.

Нови начин мољења је рођен. Исус се обраћа своме Оцу тако природно, тако присно, са истим осећањем сигурности са којим се дет е обраћа своме оцу. Карактеристич - но обележје овог новог начина молитве је то да у њему доминира благодарење. Једина по - дужа Исусова лична молитва из времeна пре страдања је благодарење упркос неуспеху (Мт 11 25 и Лк 10 21 ). Одј е к овог преовладавања благодарења сачуван је у Јн 11 41 где Исус изра - жава хвалу и пре н е го што је био услишен. Постоји дубок разлог за превагу благодарења у Исусовој молитви. Дивна изрека из танаитских вр е мена гласи

У свету који ће доћи свака жртва ће престати,

Али принос хвале остаће заувек;

Исто тако престаће и сва исповедања,

Али исповедање хвале остаће заувек.

Благодарење је једно од најистакнутијих обележја новога доба. Зато кад Исус даје хвалу, то није само пуког следовање обичаја. Ту лежи много виш е од тога он оприсутњује Божију власт овде и сада.

III

Слика која искрсава приликом нашег испитивања Еванђеља понавља се када се окренемо ка раној Цркви. И ту такође, као и у тадашњем савременом јудаизму, као и Исусовом жи - воту, налазимо три часа молитве као чврсто установљену праксу. Нарочито је важно мес т о у Дидахи 8 3 , где се каже, упућујући на Молитву Господњу „ Три пута дневно молићете се овако ” . Дела апостолска два пута упућују на поподн е вну молитву у три сата (Дап 3 1 и 10 3.30 ). Овде свакако треба поменути и Павла. Када он каже да се моли „ стално ” , „ без пре - станка ” , „ увек ” , „ дању и ноћу ” , ?? не треба схватити као непрекидно мољење, већ као њего - во придржавање уобичајених часова молитве. Фразу „ у молитви постојани ” ????????????? ?? ???????? Рим 12 12 и Кол 4 2 ) треба схватити на сличан начин, јер ????????????? овде значи „ верно се придржавати обреда ” (као и у Дап 1 14 ; 2 46 ; 6 4 ).

Али ни рана Црква такође није била задовољна литургичким обичајима. Петар се моли у тачно у подне (Дап 10 9 ), ван уобичајеног времена, а Јерусалимска Црква се моли ноћу за утамничене апостоле (12 5.12 ). Павле и Сила славе Бога у затвору у поноћ (16 25 ). Често су одржавана Бд е нија тј. продужена вечерња мољења која сежу дубоко у ноћ, па чак и током целе ноћи, што видимо у одломцима у којима Павле говори ? својим ????????? , својим бденијима (2 Кор 6 5 ; 11 27 ). У Еф 6 18 читаоци су позвани да ????????? у молитви (уп. Лк 21 36 ?????????? ?? ? ? ????? ????? ???????? ? ?? … ). Свеноћне квартодециманске пасхалне службе током којих су приношене молитве за Израиљ у ишчекивању доласка Господњег у поноћ, показују да ускршње бденије, тј. заступничка служба за Израиљ током ноћи између 14. и 15. Нисана, датира из веома раних времена.

Рана Црква, као и Исус, раскида стеге старих јеврејских обичаја не само у случа - ју утврђених часова молитве, већ и у вези са самим молитвама које су изговаране током њих . Ово мож е мо видети из начина на који је Пнз 6 5 „ Љуби Господа Бога својега свим ср - цем својим, свом душом својом и свом мишљу својом ” цитирана у прва три Еванђ е ља (Мр 12 30.33 ; Мт 22 37 ; Лк 10 27 ). Ови цитати представљају веома упадљиву, чак загонетну слику. Табела би нам ово могла разјаснити:

 

Понз 6 5

Понз 6 5 LXX

Мр 12 30

Мр 12 33

Мт 22 37

Лк 10 27

срцем

срц е м
(Br
e ser. умом)

срцем

срцем

срцем

срцем

душом

душом

душом
умом

разумом

душом
умом

душом

снагом

моћи
(
?????? снагом )

снагом

снагом

 

снагом
умом

 

Прва ствар коју треба приметити је то да сва четири цитата одступају од старо - зав е тног текста. Као друго, треба приметити да они такође одступају и један од другога, и то код Марка чак у једном те истом одломку. У Мр 12 30 и Лк 10 27 троделни облик узмакао је пред ч е твороделним, што је могло настати уметањем „ ума ” , као алтернативног превода за ????? „ срце ” , како првобитно стоји у масоретском тексту. У Марку, пак, он се налази на трећем месту, док је код Луке на четвртом. Са друге стране у Мр 12 33 и Мт 22 37 сачувана је троделна структура казивања, али се казивање разликује од старозаветног текста. У Мр 12 33 „ душа ” је замењена „ разумом ” , док друга упоредна места, укључујући и Септуагинту, гласе „ душа ” . У Мт 22 37 „ ум ” се налази на трећем месту, а „ снага ” је изостављена (нема сум - ње, ово је скраћено из Мр 12 30 ).

Одступања ова четири цитата како од библијског текста тако и једног од других су загонетна, јер немамо посла са насумичним казивањем, већ са важним литургичким тек - стом, у ствари са најважнијим текстом у целокупној јеврејској литератури – са поч е тком вероисповедања које је свакодневно изговарано два пута. Зачудо, проблем који је овде по - кренут, није чак ни примећ е н у коментарима. Колико ја знам, једини који је обратио пажњу на њега је Т. В. Мансон (Т. W. Manson), који је био довољно храбар да призна да „ Мр 12 29 и даље (Понз 6 4 и даље) представља в е ома сложен текстуални проблем, који ја нисам у ста - њу да решим ” .

По мом мишљењу за овај феномен не постоји друго објашњење, осим тога да ни једном од тројице синоптичких еванђелиста, као Грцима, Sh e ma' није био литургички текст који су редовно изговарали. Ако ништа друго у време састављања синоптичких Еванђеља, а т ? је после пада Јерусалима, Sh e ma' ce y Цркви грчког говорног подручја није више изго - варало три пута дневно.

Које молитве Црква онда јесте изговарала свакодневно у три одређ е на часа? Одговор на ово питање је у упутствима везаним за Молитву Господњу, датим у Дидахи 8 3 (види горе) „ Три пута дневно молићете се овако ” . Молитва изговарана у три часа молитве, била је Молитва Господња.

Степен до кога су ове незваничне молитве изговаране у овим приликама биле испуњене потпуно новим значењем видимо по Павлов им прим е дбама везаним за ????? уо - бичајену заступничку молитву (нпр. 1Сол 1 2 ; Фил 1 3-6 , Рм 1 9 ). Павле није ово ограничио само на своје заједнице, в е ћ је такође укључио и Цркве које није основао он, као нпр. Цр - кву Рима (Рим 1 9 ) и Цркву у Колосу (Кол 1 9 ; уп. 2 1-3 ).

Да сумирамо: и Исусове молитве и молитве ране Цркве остале су у литургичкој традицији. Обичај мољ е ња три пута дневно узет је из јудејства, али нови живот дарован кроз Еванђеље разбио је утврђене литургичке форме, посебно у односу на садржај молита - ва.

Оно што је у свему овоме ново, може се сажети у једну реч „ Авва ” .

превео са енглеског:

Владимир Латиновић