Света тајна исповести и покајања*

Ненад С. Милошевић

Готово ни једна „ света тајна ” , односно свештени обред у Цркви, није толико комплексан колико света тајна исповести и покајања. Та комплексност је најевидентнија када је реч ? литургијској и телетургијској димензији ове свете тајне. Тако, док са једне с т ране сусреће - мо мноштво сведочанстава светих Отаца ? исповести као редовној и неопходној пракси у животу хришћана, са друге стране готово да не поседујемо сведочанства ? изворном начи - ну савршавања те праксе. Што се, пак, тиче чина по ком се данас обавља исповест верних, није тешко утврдити да је он прилично касно уметнут у Молитвослове (Требнике), док се на основу постојећих рукописа да закључити да је овакав чин у литургијској пракси Право - славне Цркве пр е овладао у 15. веку, као и да у њ ему пос т оји више елемената који су с т рани предању наше Цркве – и то како литургијском, тако и богословском. ? као последица ова - ко усвојеног и в е ћ вековима присутног пор е тка исповести, јавља се, са једне стране готово потпуно игнорисање исповести, a са друге стране сукоб два опречна става ? начину прак - тиковања исповести. Штавише, не постоји сагласност ? вези причешћивања и исповести. Једни, наиме, сматрају да је исповест предуслов за свето причешће, а други који држе да причешћивање није везано за исповест, приступају исповести као личном доживљају у ко - ме свештеник има улогу посредника између њ их самих и Бога. To je чин са којим Црква као заједница нема никакве везе, док је исповедник за њих онај који има власт да разреши од греха. Имајући у виду овакво чињенично стање, као и савремену праксу, коју смо уна - пред окарактерисали као проблематичну и страну изворном предању, морамо признати да се литургијско богословље пред овим питањ е м нашло у незавидном положају. Због тога је света тајна исповести од литургичара најчешће заобилажена тема. Углавном, оно што се у савременој литератури може наћи ? исповести и покајању своди се на стереотипне схола - стичке формулације у уџбеницима догматике, и на приказ актуелног чина из Требника у уџбеницима литургике, уз успутно, али и неизоставно запажање да je y раној Цркви испо - вест обављана јавно.

Приступајући разматрању ове изузетно тешке теме потребно је ипак поћи од чињенице да је покајање Богом установљена тајна, те да ју је Црква од самих својих почета - ка доживљавала као такву, ? чему постоји изобиље сведочанстава у светоотачкој литерату - ри. У најстаријим литургичким споменицима у којима налазимо више или мање података ? начину савршавања других „светих тајни”, односно свештених обреда, не постоји никакво сведочанство ? томе да је исповест постојала као неки посебан обред.

У трагању за задовољавајућим одговором ? томе како је првобитно у Цркви до - живљавана света тајна покајања и исповести чини нам се неопходним, у првом реду, разлу - чити ова два појма. Ако јелинску реч ???????????? сагледамо у њеној новозаветној варијан - ти, онда она поред похвале (Мат 11 25 ) има углавном значење признавања , где се само у два случаја односи на признавање (исповедање) грехова, и то се једна односи на крштење (Мат 3 6 ), а само једна на исповест хришћана (Јак 5 16 ). A реч ???????? има увек значење по - кајање , с тим што се понекад односи на покајање кроз крштење, а понекад на кајање хриш - ћана. Дакле, очевидно је да и једна и друга реч, и поред различитих значења, поседују за - јeднички смисао који се односи на крштeње као чин покајања због греха богоотпадништва и свега оног што је последица таквога стања, или на признавање (исповедање) својих гре - хова код хришћана. To практично значи да је крштење par excellance чин покајања којим се признају (исповедају) грeси: „Исповедам једно крштење за опроштење грехова”, док, сваки пут када се кајемо, односно када приступамо исповести ми обнављамо својe крштење. Овај момeнат довођења у везу хришћанске исповести – покајања, са крштењем чини нам се кључним у трагању за разрешењем нашег проблема.

Покајање којe се, како смо видели, често поистовећује са крштењем – одрица - њем од Сатане, сахрањивањeм свог старог човека сапогребењем са Христом кроз погруже - ње, препорађањем васкрсењем Христовим кроз израњање из воде, и које се на крају потвр - ђује печатом „дара Духа Светог” – остварује се као тајинствени процес хришћанске иници - јације. Међутим, потпуно поистовећивање покајања са крштењем неминовно доводи до збрке у поимању крштења и покајања понаособ. Ако исповедамо „једно крштење” значило би да је могуће само једно покајање или да је попут крштења покајање непоновљиво, од - носно да је после крштења више непотребно. Али, ако је покајање крштенога реалност ње - говог живота у историјској Цркви, онда је крштењe „ефикасно” само у „ п оништавању ” претходног живота оног који се крштава, док за будућност он остаје ипак несавршен чо - век. Једном за свагда покајан кроз „ једно крштење ” , хришћанин и даље неминовно остаје подложан греху. И то је стварност са којом се верник суочава кроз цео свој овоземаљски живот. Кад год појединац дође у ситуацију да преиспитује своју савест због учињеног греха – а испитивати своју савест не значи ништа д р уго до оцењивати своје лично (=савест) у од - носу на заједничко (=свест Цркве) – долази у позицију суочавања себе као личности са Бо - гом, односно Његовом Црквом као заједницом. Сукоб са Богом због учињеног греха значи сукоб са Црквом, а сукоб са Црквом повлачи губљење благодати Божије која je y њеној сво - јини. Нашавши се тако изван благодатног окриља Цркве, отпали грешник се нашао тамо где је био пре крштења. Али, попут блудног сина, он формално н е пресгаје бити сином сво - га Оца, то јест чедом Цркве која га је родила кроз крштење.

Ако овај проблем посматрамо са становишта овде изложеног виђења ствари, онда приступ исповести и покајању мора донекле да одступи од уобичајених сгандарда. Пре свега, морамо поћи од чињенице да покајање и исповест као св е тотајински чин не мо - гу бити појмљиви изван контекста Свете Евхаристије као Светајне Цркве. Практично то значи да покајање не треба да буде само себи циљ: чак ако је њиме и могуће постићи пот - пуно дистанцирање од греха, оно ни тада не треба да представља крајњи циљ хришћанског живота. To ce оправдава тиме што је очишћење од греха само предуслов живота у Христу, или уистину пут ка његовом остварењу. Попут крштења, чина очишћења од греха par excellance, и којим се улази у Цркву, тако и исповест, односно покајање, предсгавља једини пут ка враћању Цркви или, у блажим варијантама, могућност за учвршћивање већ пољуља - них односа са Црквом. Враћање отпалог због греха Цркви кроз покајање, или, пак, учвр - шћивање веза са њом након извесних преступа, истовремено мора бити чин који се тиче саме Цркве, то јес т заједнице којој покајник припада, јер, по Павловим речима, „ ако страда један уд, с њим страдају сви удови; а ако ли се један уд прославља, с њим се радују сви удо - ви ” . Примењујући ове Апостолове речи на ову проблематику можемо рећи да када због обољења од греха страда један члан Цркве, истовремено с т рада и тело саме Цркве. Због тога је она у позицији да дејствује својим „ одбрамбеним механизмом ” – дарованом јој бла - годаћу Божијом, „ која свагда немоћи исцељује и недостатке допуњује ” . Према томе, ова узајамна зависност тела и његових удова, то јест Цркве и њених чланова – „ А ви сте тело Христово, и удови понаособ ” , указује на нераскидивост покајања и исповести од Божан - ствене Евхаристије, на којој се, уосталом, и конституише Црква као заједница тела Христо - вог. Са друге, пак, стране, пажљивом анализом литургијских текстова може се закључити да је и сама Евхаристија нераскидиво везана за покајање и исповест. Признавање сопстве - не грешности и покајање верних доминирајућа је тема у свим Литургијама без изузетка. Сувишно би било овде наводити многе делове из литургијских текс т ова који потврђују ову тврдњу, али истакнимо само речи установљења, које су конструктивни елеменат готово свих анафора, у којима су наглашене Спаситељеве речи: „ на отпуштење грехова ” , што и је - сте сврха Његове жртве. Шта више, у неким Литургијама сачувани су извесни елементи ко - ји личе на чин исповести, а који се састоји у заједничкој молитви за оне који се кају. Тако, у древној Литургији из списа познатих под називом Апостолске Установе (4. век) налазимо у првом делу (литургији речи) посебно ђаконско мољење (јектенију) и свештеничку молит - ву за оне који се кају ( ???? ??? ?? ???????? ). ? сличном поретку сведочи и 19. канон лаоди - кијског сабора који прописује да „ након епископове беседе треба прво савршавати молит - ве за катихумене, а после изласка катихумена бива молитва за оне који се кају. И када ови, пошто се руке на њих положе, изађу, тада бивају три молитве верних …” . Такође, и у Рим - ској Литургији (Messa Romana) пос т оје остаци древног чина исповести (confessio). Ова сведочанства су карактеристични показатељи везе покајања и исповести са Литургијом, као њени саставни елементи. Ако се томе додају још и сведочанства која се наводе у Учењу Дванаесторице апостола (Дидахи) , ранохришћанском спису са краја 1. века, „У Цркви ( ?? ? ??????? ) исповедај грехе своје, и не прис т упај молитви својој са савешћу нечистом ” , и „ у недељу Господњу, сабравши се заједно, ломите хлеб и вршите Евхаристију, исповедајући претходно грехе своје, да би жртва ваша била чиста ” , онда јавна исповест као могућа прак - са древне Цркве долази у први план ове наше теме.

Чин исповести који се првобитно, као што се да закључити, обављао у склопу Божанствене Литургије и који је, штавише, био њен структурни елеменат, није могао а да не буде јавним чином, и то превасходно због природе саме Литургије као јавног дела ( ?????? +? ???? ). Као главни моменат, међутим, у данашњим расправама ? овој светој тајни истиче се, по правилу, гласно изговарање појединачних грехова ( ??????????? ) од стране оних који се кају, односно исповедају. Признавање греха, као плод покајања, по том схва - тању, манифестовано је појединачним гласним навођењем конкретних грехова. Али, овак - во схватање нема никаквог ослонца у постојећим писаним споменицима. Позивање на ау - торитете као што су Ориген и Кипријан није оправдано јер они указују на јавност самога чина, то јест јавно признавање ( ???????????? ) грешности од стране оних који се кају, а не на гласно изговарање конкретних грехова ( ??????????? ). To што Ориген подстиче покајнике да се претходно обрате „ лекару ” и њему открију своје грехе управо потврђује тај став, јер он, наглашавајући потребу претходног обраћања лекару пред којим се износе конкретни греси, истиче јавну исповест „ пред сабрањем целе Цркве ” . Исто тако и Кипријан наводи да се искреном исповешћу пред свештеницима Божијим савест чис т и признањем , док на другом месту он додаје да оне који се не кају због својих грехова „ скрушеним срцем и јав - ном исповешћу треба удаљити из Цркве ” .

Уз уверење да је јавна исповест заиста била практикована у старој Цркви, а ос - лањајући се на овде изложена сведочанства, можемо закључити да је ис т овремено постоја - ла и тајна исповест. М е ђутим, погрешно би било сматрати да се овде радило ? два пара - лелна начина обављања ове свете тајне. Напротив, реч je o једном догађају који се састојао из два дела, односно две фазе: тајне и јавне. Тајни део или навођење грехова пред исповед - ником (у монашкој пракси названо ? ?????????? ) обављало се изван Литургије. Јавни, пак, део се обављао на самој Литургији – у „ прописано време ” (iusto tempore) – видљивим при - знавањем ( ???????????? ) грехова оних који се кају, уз молитв е но садејство целог сабрања – Цркве. Пошто је исповест, као што смо видели, била нераскидиво везана за Свету Литур - гију, онда је неоспорно њен јавни део био од примарне важности. У ?? нас, поред горе на - ведених сведочанстава, уверава још и Игнатије Богоносац који у посланици Филаделфиј - цима тврди да „ свима који се кају, Господ опрашта, уколико се покају за јединство Божије и синедрион епископов ” ; затим Тертулијан који нас обавештава да је грешник прибегавао презвитерима тражећи опроштај и клечећи пред жртвеником Божијим искао молитвено посредовање све браће; Кипријан Картагински који каже: „ Потребно је да се грешник и при мањим греховима кај е и у прописано време (iusto tempore), сагласно поретку, да при - ступи исповести (exomologesin) и да преко руку епископа и клира добија право општења”; и 43. канон картагинског сабора који прописује да се „на оног који се каје и чији је преступ био јаван и свуда разглашен, што је узмутио сву Цркву, на њега нека се рука (примирења) полаже пред апсидом цркве (да сви виде)”. Тајни део исповести је, свакако, претходио јав - ном. He бисмо се, међутим, могли сложити са закључком који у својој студији изводи А. Алмазов да тајна исповести служи да би исповедник просудио да ли је педагошки корисно за ос т але вернике на сабрању, а и за самог покајника, да се греси исповеде и јавно. Тајна исповест као претходница јавној je, п o нашем мишљењу, била неопходна из дисциплин - ских разлога. Пошто одлуку ? сопственом искључењу из Цркве због учињеног греха није могао да донесе с а м покајник, али ни да самовољно остане у општењу, он је прибегавао епископу који је имао власт доношења одлуке (суда): „ Онима који се кају сходно разлици грехова, нека се судом епископа одређује време кајања ” .

Имајући у виду горе наведено, имамо и реалну могућност реконс т рукције по - ретка савршавања исповести и покајања у древној Цркви. По свој прилици ова света тајна се обављала на следећи начин:

После почињеног греха преступник се обраћао епископу (или од њега овлашће - ном презвитеру – касније названом духовнику) који је након (тајне) исповести доносио суд ? покајнику. Уколико почињени грех није изискивао искључење из Цркве, онда је почини - лац у покајничком расположењу на Литургији за време јектеније и епископове молитве (полагањем руку) за оне који се кају ( ???? ??? ? ? ???????? ) био измирен са Црквом. Ако је, пак, учињени грех имао ту тежину да је преступник требало да буде одлучен од Цркве, он - да је епископ претходно одређивао време потребно за покајање, а с а м покајник је на Ли - тургији за време молитве за oнe који се кају , а на возглас ђакона „ Отпуштате се, ви који се кајете ” излазио са сабрања и заузимао место изван храма, сходно одређеном му степену кајања. Покајник искључен из општења кроз сав п е риод прописан за кајање остајао је под молитвеном заштитом Цркве. Он је на свакој Литургији, попут осталих сталежа (катиху - мена, опседнутих, оних који се спремају за свето просветљење) присуствовао првом делу Литургиј е (литургији речи), а након молитве Цркве за сваки сталеж посебно, излазио из храма до места предвиђеног за његово лично мољење. Пошто истече време кајања, покај - ник је на наредној Литургији истом молитвом за оне који се кају бивао присаједињен Цркви.

Из овде изложеног поретка види се да је молитва за оне који се кају истовреме - но била молитва и на почетку и на крају покајања. Садржина саме молитве коју налазимо у Литургији „ Апостолских Установа ” је уосталом тако срочена да се односи и на оне који се још кају и на оне који се присаједињују Цркви: „ Сведржитељу, Боже вечни, владико свих… стога и сада прими покајање оних који Ти се моле ( ??? ??????? ??? ), јер нема тога који Ти није сагрешио; јер ако на безакоња будеш гледао, Господе Господе, ко ће опстати? Јер је у Тебе очишћење; и обрати ( ????????????? ) их Светој Твојој Цркви у пређашњем достојан - ству и части ( ?? ?? ??????? ???? ??? ???? ), кроз Христа Бога и Спаситеља нашега, кроз којега Теби слава и поклоњ е ње у Духу Светоме у векове ” .

После свега досад реченог остало је нејасно у чему се састојала јавна исповест, односно јавно признавање грехова на Литургији, пошто покајник, као што смо видели, ни - је јавно изговарао своје грехове. Одговор на ово питање тр е ба тражити кроз првобитни смисао речи ???????????? . ??? прихватимо да се у случају ? коме је овде реч њоме подразу - мевало признање греха, онда постоји могућност да се то признавање није морало реализо - вати вербалним путем, јер у Литургији, уосталом, не постоји могућност индивидуалног „ одговарања ” . Признање грехова – исповест је, ипак, могло да буде остварено на видљив – јаван начин, прво приклањањем главе за време епископове молитве (при полагању руку) за oнe који се кају , а затим изласком из храма на ђаконски возглас „ Отпуштате се, ви који се кајете ” . Ова два момента су била довољан показатељ целој заједници да преступник признаје своје грехе и недостојност за општење.

Повињавање суду епископа, јавно признавање своје недостојности и напуштање заједнице – непричешћивање, за прве хришћане је била најтежа могућа казна. За њих пока - јање није било свођено на психолошку грижу савести због учињеног греха већ је осећај бо - гоос т ављености због немогућнос т и општења – причешћивања – код њих изазивао „ жуд - њу ” за Хлебом живота, за повратком заједници. И само такво р а сположење је могло да во - ди ка истинском дистанцирању од греха, то јест покајању.

Да је овакав приступ покајању и исповести оставио дубоког трага на сам поре - дак савршавања ове свете тајне у каснијим епохама сведоче многи рукописни Молитво - слови византијског литургијског типа. У најстаријем сачуваном Молитвослову Barberinia - nus gr. 336 (крај 8. века) налазе се две молитве насловљене као: Молитва за оне који се кају ( „ Боже Спаситељу наш, Ти се преко пророка твога Натана… ” ) и Молитва за oнe који се ис - поведају ( „Г осподе Боже наш, који си Петру и блудници… ” .) На први поглед и овде би се могао извести закључак да се ради ? два различита чина. Међутим, из текста ове две мо - литве види се да је њихова садржина веома слична, само што у првој преовладава термин покајање , a y другој исповест . По свој прилици ове две молитве су претходно биле састав - ни делови, једна Златоустове, а друга Василијеве Литургије. Или је, попут неких других мо - литава које се налазе у тим Молитвословима, постојала могућност избора молитве, као што су: молитва за болесне, молитва над скончавшим, заамовна (саамвона) молитва, мо - литва скевофилакија, и др. У том случају би значило да се и у тим Литургијама исповест обављала по горе изложеном поретку, осим ако је у време њиховог настанка та пракса била већ напуштена.

Извесно је да се од ове литургијске праксе исповести одустало релативно рано. Јер, са једне стране, нарастањем индивидуалистичке свести верних и јавна исповест је гу - била свој првобитни смисао. Али, са друге стране, главни разлог одвајања исповести од Литургије несумњиво је била појава парохија у 3 и 4. веку. Онда када су се јавили презвите - ри као превасходни возглавитељи евхаристијских сабрања и савршитељи Свете Евхари - стије, а када е пископ више није био у могућности да врши судску власт (пастирску службу) на тим Литургијама, онда се на њима ни власт „ везања и разрешавања ” није виш е могла обављати. Она је наставила да се остварује изван Свсте Литургије. Због такве нужне појаве природно је било да се исповест пред епископом, односно пред оним коме то епископ пре - пусти, ограничи само на тајни део на који се пренела и судска (пастирска) служба епископа као структурни елеменат Литургије. И то је, по свој прилици, био главни разлог што се вр - ло рано дозвољавало да током целе Литургије присуствују и они који немају „ општење у приношењу ” , већ „ само општење у молитви ” .

На крају, истакнимо још и то – не имплицирајући савремена тумачења ове свете тајне и њ ено савршавање – да у Православној Цркви дуги низ векова није постојала свест да се коначно разрешење од греха (опроштај) реализује при исповести, већ искључиво на Божанственој Евхаристији причешћивањем тела и крви Господа Исуса Хрис т а који се дају вернима „ на отпуштење грехова ” . Иако се, дакле, исповест веома рано издвојила из Литур - гије и свела на ванлитургијски догађај, ипак је свест ? нераздвојивости покајања и Свете Евхаристије остала дуги низ векова присутна у Цркви. У сваком случају, Света Евхаристија остаје, по својој природи, једини могући простор у коме се остварује опроштај грехова. По - зивајући се на речи Дионисија Ареопагита, који тврди да није могуће да се иједан свеште - ни обред саврши (доврши, испуни) без најбожанственије Евхаристије, Никола Кавасила (15. век) додаје да је „ још мање могуће да се трудом и судом људским разреше греси… Уо - сталом, једна од свештених тајни је и та да се од суда, који је Судија Бог одредио, ослободе они који се покају за своја сагрешења и исповеде их пред свештеницима; али, чак ни то не - ма дејства уколико не веч е рају свету Вечеру ” .